Pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności gospodarczej

Wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności gospodarczej składa Cudzoziemiec, który:

  • zamierza prowadzić firmę na terenie Polski;

  • obejmuje stanowisko w zarządzie spółki z.o.o. lub spółki akcyjnej, której akcje lub udziały posiada;

  • sprawuje funkcję komplementariusza bądź prokurenta do spraw spółki komandytowej lub komandytowo-akcyjnej.

Osoba składająca wniosek powinna wykazać, że generuje dochody i tworzy nowe miejsca pracy. Jeśli działalność przybiera dopiero formę planu, musi udowodnić, że posiada odpowiednie środki lub strategie, dzięki którym w przyszłości będzie zdolna do spełnienia tych warunków.

Co, jeśli nie posiadam akcji ani udziałów spółki?

Osoby pełniące funkcje w zarządzie, ale nie posiadające akcji lub udziałów spółki, powinny złożyć wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę. Zezwolenie na pobyt czasowy dla cudzoziemca, który zajmuje dane stanowisko w zarządzie spółki z.o.o. lub spółki akcyjnej, której akcje posiada, bądź obejmuje stanowisko komplementariusza lub prokurenta w spółce komandytowej czy komandytowo-akcyjnej, uprawnia go jednocześnie do wykonywania pracy w tym charakterze. Podjęcie innej pracy (nawet w tej samej spółce) wymaga uzyskania zezwolenia na pracę. W karcie pobytu czasowego zamieszczana jest adnotacja ,,dostęp do rynku pracy”, która umożliwia zatrudnienie.